Koolielu

Õppenõukogu


2023/2024 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
03.01.2024 Kokkuvõte I trimestri õpitulemustest. Uue õppekava ainevaldkonna kavade koostamine. Muud küsimused (projektipäev, Erasmus+ õpirände akrediteering, õpetajate streik).
  Sõmeru Põhikooli arengukava 2024 - 2030 arutelu ja heakskiitmine.
   
   
   
   
   

 

 

2022/2023 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
25.10.2022

Kodukorra muudatuste kooskõlastamine. Muud küsimused (kooli väärtused, ettevõtliku tunni planeerimine ja läbiviimine, Harno poolt läbi viidud rahulolu- ja keskkonnaküsitluse tulemused 2022 kevad)

04.01.2023

Õpilaste õppeedukuse analüüs, UA õpilaste õppeedukus. Klassijuhtaja töö analüüsi kokkuvõte. Muud küsimused (COVID testimine, B-võõrkeel, õppematerjalide kulu).

13.01.2023

Õpilase õppetööst eemaldamine.

27.01.2023 Koduõppe rakendamine.
20.04.2023 Ettevõtliku Kooli standardi analüüsi tutvustamine ja arutelu. Töötajate tunnustussüsteemi uuendamine.
02.05.2023 Koduõppe rakendamine.
05.06.2023 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine.
15.06.2023 Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
22.06.2023 Kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest. 
30.08.2023 2023/2024 õppeaastaks õppenõukogu sekretäri valimine. 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani analüüs (üldeesmärkide analüüs, õppetöö kokkuvõte). 2023/2024 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Muudatused kooli õppetöö korralduses.

2021/2022 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
07.01.2022 Ülevaade I trimestri õpitulemustest; Sõmeru Põhikooli uus arengukava: väärtuste sõnastamine. Muud küsimused
07.06.2022 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Kooli dokumentide muutmine: õppekava üldosa, õpilaste hindamise kord, palgajuhend. Info ja muud küsimused.
16.06.2022 Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Muud küsmused.
21.06.2022 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine. 
30.08.2022 2022/2023 õppeaastaks õppenõukogu sekretäri/protokollija valimine. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö kokkuvõte. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse. Ukraina õpilased meie koolis - õppe krraldus. Muud küsimused.

2020/2021 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
04.12.2020 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arutelu ja kinnitamine. Õppekava üldosa täiendamine distantsõppe korraldamise põhimõtetega. Kodukorra täiendamine koroonaviiruse tõkestamise meetmetega. Muud küsimused: ülevaade õpirännetest; õppetöö korraldamine 51. ja 52. õppenädalal.
16.03.2021 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" muutmine. Muud küsimused: ülevaade distantsõppest; distantsõppe korralduslikud küsimused.
08.06.2021 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Info ja muud küsimused: loovtööde kaitsmise uue tähtaja kooskõlastamine.
10.06.2021 Täiendava õppetöö sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Info ja muud küsimused: lõpuaktuse korraldus. 
22.06.2021 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordama jätmine. 
27.08.2021 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu 08.06.2021 otsuse 2.4.1 muutmine. Info ja jooksvad küsimused: HTM-i juhised haridus- ja noorteasutustele 2021/22 õppeaasta sügisel, kooli alguse ja õppeaastaga seotud korralduslik info.

2019/2020 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.
05.05.2020 Ülevaade distantsõppest. Alatest 18. maist kontaktõppe korraldamine, kokkuvõtvate hinnete märkimine, õppeperioodi lõpetamine. Õppetöö korralduslikud otsused (hindamine, kokkuvõtvad hinded). Õpilaste tunnustamine.
21.05.2020 Ülevaade töötajate, õpilaste ja vanemate tagasisideküsitlustest. Ülevaade kontaktõppest ja distantsõppest. Kokkuvõtvad hinded ja täiendava õppetöö periood.
09.06.2020 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
11.06.2020 Täiendav õppetöö.
18.06.2020 Täiendav õppetöö ja põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine.
26.08.2020 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne, sotsiaalpedagoogi tööaruanne. 2020/2021 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Ettevõtliku kooli standard, hõbetaseme taotlemine.

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine
03.01.2019 10.00 Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)
06.06.2019 13.00 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00 Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.
27.08.2019 9.30 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

 

2023/2024 õppeaasta koosolekud

 

 

2022/2023 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
25.10.2022

Kodukorra muudatuste kooskõlastamine. Muud küsimused (kooli väärtused, ettevõtliku tunni planeerimine ja läbiviimine, Harno poolt läbi viidud rahulolu- ja keskkonnaküsitluse tulemused 2022 kevad)

04.01.2023

Õpilaste õppeedukuse analüüs, UA õpilaste õppeedukus. Klassijuhtaja töö analüüsi kokkuvõte. Muud küsimused (COVID testimine, B-võõrkeel, õppematerjalide kulu).

13.01.2023

Õpilase õppetööst eemaldamine.

27.01.2023 Koduõppe rakendamine.
20.04.2023 Ettevõtliku Kooli standardi analüüsi tutvustamine ja arutelu. Töötajate tunnustussüsteemi uuendamine.
02.05.2023 Koduõppe rakendamine.
05.06.2023 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine.
15.06.2023 Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
22.06.2023 Kokkuvõte täiendava õppetöö tulemustest. 
30.08.2023 2023/2024 õppeaastaks õppenõukogu sekretäri valimine. 2022/2023 õppeaasta üldtööplaani analüüs (üldeesmärkide analüüs, õppetöö kokkuvõte). 2023/2024 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Muudatused kooli õppetöö korralduses.

2021/2022 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
07.01.2022 Ülevaade I trimestri õpitulemustest; Sõmeru Põhikooli uus arengukava: väärtuste sõnastamine. Muud küsimused
07.06.2022 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Kooli dokumentide muutmine: õppekava üldosa, õpilaste hindamise kord, palgajuhend. Info ja muud küsimused.
16.06.2022 Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Muud küsmused.
21.06.2022 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine. 
30.08.2022 2022/2023 õppeaastaks õppenõukogu sekretäri/protokollija valimine. 2021/2022 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö kokkuvõte. 2022/2023 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu esindaja valimine kooli hoolekogusse. Ukraina õpilased meie koolis - õppe krraldus. Muud küsimused.

2020/2021 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakord
04.12.2020 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" arutelu ja kinnitamine. Õppekava üldosa täiendamine distantsõppe korraldamise põhimõtetega. Kodukorra täiendamine koroonaviiruse tõkestamise meetmetega. Muud küsimused: ülevaade õpirännetest; õppetöö korraldamine 51. ja 52. õppenädalal.
16.03.2021 Õppekava lisa 5 "Distantsõppe põhimõtted ja videotunni reeglid" muutmine. Muud küsimused: ülevaade distantsõppest; distantsõppe korralduslikud küsimused.
08.06.2021 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Info ja muud küsimused: loovtööde kaitsmise uue tähtaja kooskõlastamine.
10.06.2021 Täiendava õppetöö sooritamine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine. Info ja muud küsimused: lõpuaktuse korraldus. 
22.06.2021 Kokkuvõte täiendava õppetöö õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, klassikursuse kordama jätmine. 
27.08.2021 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne. 2021/2022 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Õppenõukogu 08.06.2021 otsuse 2.4.1 muutmine. Info ja jooksvad küsimused: HTM-i juhised haridus- ja noorteasutustele 2021/22 õppeaasta sügisel, kooli alguse ja õppeaastaga seotud korralduslik info.

2019/2020 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.01.2020 Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õppekava üldosa, õppekava lisad: õpilaste hindamise kord, loovtöö koostamise juhend, HEV õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamine), kokkuvõte I trimestri õpitulemustest, ülevaade 2020 eelarveplaanidest, Sõmeru PK töötajate tunnustusüsteemi täiendamine.
05.05.2020 Ülevaade distantsõppest. Alatest 18. maist kontaktõppe korraldamine, kokkuvõtvate hinnete märkimine, õppeperioodi lõpetamine. Õppetöö korralduslikud otsused (hindamine, kokkuvõtvad hinded). Õpilaste tunnustamine.
21.05.2020 Ülevaade töötajate, õpilaste ja vanemate tagasisideküsitlustest. Ülevaade kontaktõppest ja distantsõppest. Kokkuvõtvad hinded ja täiendava õppetöö periood.
09.06.2020 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest: järgmisse klassi üleviimine, õpilaste tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine, klassikursuse kordama jätmine. Põhikooli lõpetamine: lõputunnistuste väljaandmine, lõpetajate tunnustamine.
11.06.2020 Täiendav õppetöö.
18.06.2020 Täiendav õppetöö ja põhikooli lõpetamine, lõputunnistuse väljaandmine.
26.08.2020 2019/2020 õppeaasta üldtööplaani analüüs: üldeesmärkide analüüs, õppetöö aruanne, sotsiaalpedagoogi tööaruanne. 2020/2021 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine. Ettevõtliku kooli standard, hõbetaseme taotlemine.

2018/2019 õppeaasta koosolekud

Toimumise aeg Päevakorras
03.10.2018 Sõmeru Põhikooli põhimääruse muudatuste kooskõlastamine
03.01.2019 10.00 Arengukava täitmise analüüs. Koolidokumentide uuendamine (kodukord, õpilaste hindamise kord jms)
06.06.2019 13.00 Kokkuvõte õppeaasta õpitulemustest, järgmisse klassi üleviimine, tunnustamine õppeaasta tulemuste eest, täiendava õppetöö määramine.
17.06.2019 12.00 Põhikooli lõpetamine, lõpetajate tunnustamine. Täiendava õppetöö ja korduseksamite sooritamine.
27.08.2019 9.30 2018/2019 õppeaasta üldtööplaani analüüs.   2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.

 

Toimumise aeg Päevakord
03.01.2024 Kokkuvõte I trimestri õpitulemustest. Uue õppekava ainevaldkonna kavade koostamine. Muud küsimused (projektipäev, Erasmus+ õpirände akrediteering, õpetajate streik).
  Sõmeru Põhikooli arengukava 2024 - 2030 arutelu ja heakskiitmine.